اصول و فنون مذاکرات
رویداد ها

کارگاه اصول و فنون مذاکرات

تاریخ شروع کارگاه :  4 دی ماه بسیاری از ما درشبانه روز مشغول مذاکرات مختلفی هستیم مذاکره کلید قفل ارتباطات است ولی هیچوقت به این

ادامه مطلب