موسسه آموزش عالی آزاد امین

دربـــــــاره

رویداد – دی ماه 1397

کارگاه رایگان اصول و فنون مذاکرات

مکان برگزاری : موسسه آموزش عالی آزاد امین

کارگاه رایگان کایزن

مکان برگزاری : موسسه آموزش عالی آزاد امین

کارگاه-مدیریت-بورس-و-سرمایه-گذاری
اصول و فنون مذاکرات