تاریخ شروع کارگاه :  4 مهر ماه

ما در طول روز همواره در حال مذاکره هستیم مذاکره کلید قفل ارتباطات است.راز موفقیت یک فروشنده حرفه ای در بکارگیری تکنیک مذاکره در زمان و مکان مناسب می باشد.حال شما در اصول و فنون مذاکرات چه می آموزید؟ با ما همراه باشید.

چگونه در مذاکره تجاری با توجه با اصول و فنون مذاکرات به فرد حرفه ای تبدیل شویم؟

یاد داشتن اصول و فنون مذاکرات-استراتژی موفقیت در مذاکره-توسعه آگاهی تجاری – شناخت و درک روند حاکم بر صنعت-شناخت انواع مذاکره-شناخت فرایند مذاکره-زمان شناسی و مدیریت زمان – هوش سیاسی در مذاکره -شخصیت شناسی در مذاکره -کاربرد هوش هیجانی در مذاکره – اهمیت مهارت مدیریت جلسه مذاکره – مدیریت فضای جلسه مذاکره – شناخت و تحلیل تفاوت های فرضی در مذاکره

اصول-و-فنون-مذاکرات

نکته هایی در باره اصول و فنون مذاکرات

 1. امتیازات را کاملا شفاف کن.
 2. اول گوش کن بعد حرف بزن.
 3. همواره میانه بودن خوب نیست.
 4. با فرد صاحب تصمیم مذاکره کن.
 5. امتیاز متقابل بده.
 6. فقط در مورد قیمت صحبت نکن.
 7. زمان ترک مذاکره را به درستی تشخیص بده.

تاکتیک های اصول و فنون مذاکرات:

 1. سفارش بزرگ
 2. ساز شکسته
 3. پیش شرط های مذاکره
 4. ارعاب
 5. رشوه و فساد
 6. سکوت
 7. قطع مذاکرات
 8. ارتباط غیر رسمی
 9. برش کالباس